Jogi feltételek és adatvédelem "feketén-fehéren"

Jogi, felhasználási feltételek


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató: Mucius Scaevola Kft. (Információ: www.mucius.hu/impresszum)

Szolgáltatás tárgya: A www.igen-nem.hu ("Weboldal") címen elérhető online szolgáltatás ("Szolgáltatás"), mely segítségével a Weboldal felhasználói ("Felhasználók") kérdéseket tehetnek fel. A kérdésekre a Felhasználók válaszolhatnak. A kérdések megoszthatóak vagy más weboldalba beágyazhatóak.

Felhasználó: A Szolgáltatást igénybe vevő személy.

Jogi feltételek: A Szolgáltatás használatához a Felhasználók - a Weboldalra történő belépéssel, annak használatával, esetleges regisztrációval vagy bizonyos szolgáltatásaira történő feliratkozással - elfogadják ezen jogi feltételeket.

Szerzői jogokról: A szolgáltatás tárgyát képező weboldal tartalmai, vagy a weboldal bármely - nem a felhasználók által létrehozott tartalom - részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a szolgáltatást létrehozó és működtető szerző jogosult. A szolgáltatás szerzője és tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye, a szerző feltüntetése nélkül tilos a weboldal tartalmainak egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A szolgáltatás szerzője azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - a felhasználók ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.


A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE

Regisztráció: A Szolgáltatás igényben vételéhez nem szükséges regisztráció.

Adatok feltöltése: A Felhasználó kérdéseket tehet fel a Weboldalon. A kérdések felvitele során adatokat, szöveges információkat adhat meg, tölthet fel. A feltöltendő adatok mérete beviteli mező függvényében korlátozott. A feltöltött adatok felhasználásra kerülnek a Weboldalon. A felvitt kérdések publikusak, mindenki számára elérhetőek, hozzáférhetőek lesznek.

Adatok tárolása: A feltöltött adatok tárolásáról a Szolgáltató az általa szabadon választott szerverek útján gondoskodik. A feltöltött adatokat a Szolgáltató, ha a feltöltő személye beazonosítható, a Felhasználó kérésére törölheti. A szolgáltatás része, hogy a kérdések, a benne foglalt adatok is megosztás révén elérhetőek maradnak.

Adatok megtekintése: A sikeres kérdés létrehozásakor a Felhasználót a Weboldal a kérdés oldalára navigálja, a kérdés továbbiakban történő eléréshez szükséges „linket” a böngésző címsávjából érheti el. Az elkészült kérdések az Interneten ezen linken keresztül érhetők el. A felhasználó szabadon választhatja meg, hogy a linket kinek hozza tudomására (megosztás révén). A Szolgáltató külön elhelyezi mindenki számára elérhető oldalra a legsikeresebb kérdéseket, illetve azok linkjeit, hogy a meglévő publikus kérdések között böngészni vagy keresni lehessen. A meglévő, publikus kérdések között keresni is lehet, illetve a számos lehetőség segíti a weboldal látogatóit, hogy a publikus kérdések között válogatni tudjanak. A letiltott kérdések között nem lehet böngészni vagy keresni a Weboldalon.

Adatok törlése: A feltöltött adatok, kérdések, a beazonosítható Felhasználó kérésére törlésre kerülnek. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes felszólítás nélkül töröljön adatok, kérdéseket (például, ha szabálysértést tapasztal, a rendszer biztonságát érintő esetekben, stb.).

A felhasználáshoz kapcsolódó adatkezelés: A Weboldal megtekintése és a szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás időpontja és időtartama, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és csak a törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A Szolgáltató ún. sütiket (cookie) helyez el a felhasználó számítógépére, mellyel regisztráció nélkül is tudja azonosítani a felhasználót, így a Szolgáltató képes felismerni, hogy korábban milyen adatokat töltött fel, hogyan használta a Szolgáltatást.

Adatok letöltése: A letöltési sebességet a Szolgáltató korlátozhatja, illetve a kérdések elérését várakozás előzheti meg. A kérdések elkészítése, elérése időben meghosszabbodhat a rendszer terheltségének függvényében.

Rendszerhiba: A Szolgáltatás minőségét kisebb-nagyobb rendszerhibák akadályozhatják, melynek következtében a szolgáltatás nem lesz teljeskörű vagy fennakadások lehetségesek. A Szolgáltató ezen hibákat igyekszik megadályozni, illetve minél előbb megszüntetni. Amennyiben egy esetleges rendszerhiba következtében a szolgáltatás nem valósul meg (például az igényelt kérdés nem készül el), a felhasználó többszöri próbálkozással is - ingyenesen - megismételheti. Amennyiben többszöri próbálkozás ellenére sem lehet a Szolgáltatást megfelelően igénybe venni, a felhasználó jelezheti ezt a Szolgáltató felé, a Weboldalon megadott elérhetőségein keresztül.


SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény) rendelkezései alapján személyes adatnak minősül minden, meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, érintettre vonatkozó következtetés. Személyes adat lehet például a feltöltött fájlokban (vagy a megosztható, letölthető generált naptárakban) közölt, természetes személyekre vonatkozó információ, vagy természetes személyt ábrázoló kép.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi törvény rendelkezései alapján adatkezelő a felhasználó, a szolgáltató tevékenysége adatfeldolgozásnak minősül.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatot tartalmazó fájlt csak az érintett hozzájárulása alapján tölthet fel, és az ilyen adatokra mutató linket csak az érintett hozzájárulásával hozhat harmadik személy tudomására.

Az érintett hozzájárulása csak az adatvédelmi törvényben meghatározott esetekben mellőzhető. Így nem szükséges az érintett hozzájárulása nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti rendelkezéseket, vagy az adatvédelmi törvényt megsérti, a szolgáltató jogosult az általa feltöltött adatokat törölni, korlátozni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogosulatlan adatkezelés miatt eljárás indul, szolgáltató az eljáró szerveknek a tudomására jutott adatokat átadhatja.

Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy reá vonatkozó személyes adat került feltöltésre, ezt a szolgáltató felé jelezheti (a Weboldalon közzétett elérhetőségekenk). Amennyiben az érintett igazolja, hogy a kifogásolt információ rá vonatkozó személyes adatot tartalmaz, szolgáltató a hatályos törvénynek megfelelően jár el. Az érintettség igazolható:

Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy szolgáltató a feltöltött adatokat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 30 napon belül igazolnia kell. A feltöltött adatokat, valamint a feltöltésre vonatkozó, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésre bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Amennyiben az érintett nem igazolja érintettségét a fent leírtak szerint, a zárolási folyamat nem indul el, és az adatok a megadott időintervallumokon belül törlődnek a rendszerből, mely adatok később nem nyerhetőek vissza.


A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉNEK EGYÉB FELTÉTELEI

A Szolgáltatás feltételei röviden és velősen:

Annak érdekében, hogy a felhasználó kérdést készítsen illetve tartalmat közöljön ezen az oldalon, azaz igénybe vegye a szolgáltató által működtetett szolgáltatást, akkor elfogadja az alábbi feltételeket:

A szolgáltatás igénybe vétele ingyenes. A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen felhasználási feltételek módosításával a szolgáltatást a jövőben meghatározott ellenérték fizetéshez kösse. A fizetési kötelezettségéről, annak mértékéről, módjáról a szolgáltató a felhasználókat előzetesen tájékoztatja. A visszamenőleges fizetési kötelezettség kizárt.

Felhasználó tevékenysége, vagyis az adatok feltöltése és a linkek, elkészült kérdések megosztása vagy weboldalakba történő beágyazása során köteles:

TILOS a Weboldalon olyan kérdések, tartalmak vagy adatok felvitele, amelyek egy része vagy egésze jogellenes, hamis, félrevezető vagy megtévesztő, káros, fenyegető, sértő, zaklató, szexuális, rágalmazó, vulgáris, obszcén, gyűlölködő, faji, etnikai vagy más módon kifogásolható, magánélethez való jogot sértő, illetve támadó. Továbbá tilos bármely személyt vagy szerveztetet, azok kapcsolatait hamis színben feltüntetni. Tilos vírust vagy a rendszer sérülését, integritását, megfelelő működését megakadályozó hibás adatokat vagy támadó jellegű kódot az oldal tartalmában elhelyezni. Tilos bármilyen eszközzel, szoftverrel vagy programkóddal megzavarni a Weboldal működését, a funkcionalitását akadályozni.

A fentebb meghatározott tilalmak tartalmát a mindenkor hatályban lévő jogszabályok határozzák meg. A szellemi alkotások védelme kiterjed különösen a szerzői jogi, valamint az iparjogvédelmi (a szabadalmi, a védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelzés- és mintaoltalom) oltalomra.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti rendelkezéseket megsérti, a szolgáltató jogosult az általa feltöltött adatokat törölni vagy blokkolni, akár mindenféle előzetes tájékoztatás nélkül. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, szolgáltató az eljáró szerveknek a tudomására jutott adatokat átadhatja.

A személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja kérheti a szolgáltatótól a jogsértő tartalom eltávolítását. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a feltöltött adatokat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 30 napon belül igazolnia kell. A feltöltött adatokat, valamint a feltöltésre vonatkozó, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésre bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A Felhasználó felelőssége, hogy a Weboldalt törvényes célokra, felelős és kooperatív módon, összhangban a jelen Felhasználási feltételekkel használja. A Szolgáltató felelőssége annak biztosítása, hogy a Weboldal használhatósága megfeleljen a Felhasználási feltételeknek.

Lépéseket tettünk, hogy bárki reagálni tudjon a fenti jogsértések bármelyikére. Ezek közé tartoznak:

A Szolgáltatónak az a célja, hogy minden megfogalmazott aggályra, munkanapokat tekintve 72 órán belül válaszoljon és/vagy cselekedjen.

Vis major: A Weboldalon ideiglenesen megaszakadhat, kieshet a Szolgáltatás. Aki a Szolgáltatást igénybe veszi, és elfogadja, hogy a Szolgáltató/Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amit a technikai okokból történő problémák, nehézségek okoznak.


EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A felhasználó jogait bíróság előtt is érvényesítheti, a személyes adatok védelméhez való joga megsértése esetén az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Jelen felhasználási feltételek és szabályzat alkalmazásában eljárásnak minősül a polgári per is.

Az esetleges jogsértések esetén a szolgáltató a jogérvényesítés során a sérelmet szenvedett személlyel együttműködik.


Adatvédelem. Adatkezelési Szabályzat.


Bevezetés: A Mucius Scaevola Kft. létrehozta az igen-nem.hu weboldalt. A weboldal célja, a Felhasználási feltételekben leírt módon a Felhasználók a weboldalakon korábban mások vagy önmaga által feltett kérdésekre válaszolhatnak.


Személyes adatok védelme

Az adatkezelés tekintetében az adatkezelő Mucius Scaevola Kft. a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően jár el összhangban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vonatkozó irányelveivel.


Adatkezelésünket az alábbi törvényeknek megfelelően végezzük:


A Mucius Scaevola Kft. adatkezelési alapelvei

Személyes adat csak akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárul. Minden az érintettel kapcsolatos adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Személyes adatkezelés csak az érintett megfelelő tájékoztatását követően valósulhat meg. Az érintettet részletesen tájékoztatni kell az adatkezelés tényéről és módjáról, időtartamáról, továbbá adatkezeléssel összefüggő jogairól és jogorvoslati fórumairól.

Az alábbi követelményeknek kell megfelelnie a kezelt személyes adatoknak:

Csak olyan személyes adat kezelhető és tárolható, mely a meghatározott cél eléréséhez feltétlenül szükséges, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Tilos alkalmazni általános és egységes személyazonosító jelet!

Adatkezelés címe: 1107 Budapest, Fogadó u. 3.


Adatbázis

A Mucius Scaevola Kft. www.igen-nem.hu weboldalra vonatkozó adatbázisában az alábbi adatokat tárolja, kezeli:

Anonim felhasználók esetén nem tárolunk személyes adatok, csak a használt számítógépek, hálózatok információit tároljuk.

Az adatkezelő Mucius Scaevola Kft. fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Szabályzatát és a Felhasználói Feltételeket előzetes tájékoztatás nélkül, azonnal megváltoztathatja.

Amennyiben úgy találja, hogy nem kellő körültekintéssel kezeljük adatait, az alkalmazás bármely eleme sérti Önt, akkor az alábbi fogyasztóvédelmi szerveknél tehet bejelentést:


Nyilvántartási szám

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján a Mucius Scaevola Kft.-t a NAIH-64009/2013. nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.


A fenti Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi tájékoztató érvényes 2014. január 22-től.